Chybičky

Chybička se vloudila…

Používáš mnohem bohatší tištěné verze našich testů? Může se stát, že v některé z 3 200 otázek v 19 sešitech (z let 2019 a 2020) narazíš na chybu, která unikla naší pozornosti. Moc se za to omlouváme! Žádnou z následujících chyb už příštích dotiscích (ani v online testech) nenajdeš:

PRAVOPIS 9Strana/ÚlohaÚpravaZdůvodnění
3/1V _ihočeském kraji, poblíž _akouských hranic, můžete navštívit _árodní park _umava.
a) J – R – N – Š
b) J – r – n – Š
c) j – r – n – š
d) j – r – N – š
Původní zadání úlohy je sporné: je obtížné jednoznačně určit, jestli je sousloví „jaderná elektrárna“ součástí oficiálního názvu (společnost ČEZ ho takto uvádí, někteří jazykovědci jsou z formálních důvodů proti).
18/16Kolik chyb je v následující větě?
TVAROSLOVÍ 7Strana/ÚlohaÚpravaZdůvodnění
28/7b) Pro mě za mě, dělej si, co chceš.
TVAROSLOVÍ 9Strana/ÚlohaÚpravaZdůvodnění
7/5 Ve které větě je chyba?

Správné řešení úlohy je nyní c).
Chyba je pouze v jedné větě (tvary Aloisa, Alfonsa jsou podle PČP správně, chybně je jen slovo „Beneša“).
14/19Ve které větě je sloveso IV. třídy
časované podle vzoru prosí?
SLOVO-TVORBA 5Strana/ÚlohaÚpravaZdůvodnění
40/10Které z následujících slov je mnohoznačné? Slovo „vlna“ není homonymum: další významy tohoto slova jsou totiž odvozeny analogií.
SLOVO-TVORBA 7Strana/ÚlohaÚpravaZdůvodnění
8/8c) pilaSlovo „lístek“ není homonymum (další významy tohoto slova jsou odvozeny analogií).
10/20Pod čupřinou vlasů černých jak uhel, …Zjednodušení úlohy: určení slova „jako“ (zájmenné příslovce) je pro žáky obtížné, protože v jiném kontextu může být i spojkou.
15/4Vandráci hned druhého dne zmizeli…
b) druhého
Výměna sporného slova: slovníky se neshodují, zda je v tomto kontextu slovo „jednoho“ číslovka, anebo zájmeno.
17/14Ve které větě nejsou chyby v tvarech přídavných jmen?
18/18Které z následujících slov je mnohoznačné?Slovo „vlna“ není homonymum: další významy tohoto slova jsou totiž odvozeny analogií.
21/13b) Miroslav – MirekJaromírovi se sice také říká Mirek, ale zkracováním vzniká hypokoristikum „Mirek“ ze slova „Miroslav“.
SLOVO-TVORBA 9Strana/ÚlohaÚpravaZdůvodnění
11/5Ve které větě najdeš „od“ ve funkci předložky?Řešení se nemění, ale při daném grafickém ztvárnění úlohy je takto formulované zadání přesnější.
12/7…a směrem na jihozápad od osady Vyšší BrodPřísně vzato slovo „jihozápadně“ vzniklo odvozením od složeného slova „jihozápad“. Žáci to však na úrovni znalostí ZŠ nerozliší a uzná se jim určení slova „jihozápadně“ jako složeného.
20/10b) léčit – léčitelÚloha má 2 řešení (slovo „lékařka“ je správně odvozeno od slova „lékař“).
21/14Slova můstek, korunka nebo oko jsou…
c) slova mnohoznačná.
Úloha nemá správné řešení: uvedená slova nepatří mezi homonyma, jsou to slova mnohoznačná.
24/9b) losSlovo „ohryzek“ není homonymum, ale slovo mnohoznačné.
39/3Na kterém řádku je nesprávně přechýlené slovo?Správné řešení b) se nemění, ale je v něm jen jedno chybně přechýlené slovo, a tak použití množného čísla není namístě.
40/8b) ArméniePůvodní řešení „b) Itálie“ je v pořádku, slovo „Ital“ také vzniká odebráním přípony – žáky ale může mást, že zároveň dochází ke krácení samohlásky.
40/9Najdi ke každému přejatému slovu jeho synonymum…
VĚTNÁ STAVBA 5Strana/ÚlohaÚpravaZdůvodnění
15/4Proto byla těla faraonů po smrti nabalzamovány a pohřbeny…Pokud žáci budou tvar pomocného slovesa „byly“ také počítat jako chybu, dojdou k počtu 4 chyby.
18/19b) avšak – kdyby
d) usmál se – a proto (bez čárky – pozn. aut.)
Zjednodušení úlohy: větší nesmyslnost nabízených spojek (pro 5. ročník je úloha obtížná).
22/20POZOR, PESOprava nemá vliv na řešení úlohy.
VĚTNÁ STAVBA 7Strana/ÚlohaÚpravaZdůvodnění
3/4…zpomalovali a zastavovali.Odstraněno zvratné „se“ – žáci sice dokážou vybrat očekávanou odpověď, ale její součástí by správně mělo být i toto „se“.
12/10a) reprezentace
17/15Ve které ze čtyř částí úryvku není vedlejší věta přívlastková?Upřesnění – možnost b) není souvětí.
18/18a) V ukázce je několik uvozovacích vět.Úloha má v původní podobě dvě řešení (a, c).
45Zadání u 3. věty: (poslední písmeno doplňku)Slovo „chlap“ je ve větě doplňkem.
VĚTNÁ STAVBA 9Strana/ÚlohaÚpravaZdůvodnění
7/3…podle uvážení a gusta, ale musí to být v pohraničí.Cílem úpravy je usnadnění úlohy.
20/9c) Hněv je špatný rádce. Úloha má v původní podobě dvě řešení (a, c).
SLOH 5Strana/ÚlohaÚpravaZdůvodnění
24/1a) oznámení
b) referát
Ukázka obsahuje prvky zprávy i oznámení, proto jsme zjednodušili výběr možností, aby úloha nebyla sporná.
26/5V kterém souvětí z pohádky… Upřesnění terminologie věta/souvětí.
POROZUMĚNÍ TEXTU 5Strana/ÚlohaÚpravaZdůvodnění
15/6b) změnilŽáci určí odpověď správně, ale slovo „přeběhl“ se v 1. ukázce nevyskytuje (je až v 2. ukázce).
16/10b) přímo Cílem úpravy je usnadnění úlohy.
27/15Označ větu, která je pro cíl ukázky 2 nejméně důležitá.Do ukázky se teoreticky hodí všechny věty – jen jedna z nich není pro účel sdělení důležitá.
POROZUMĚNÍ TEXTU 9Strana/ÚlohaÚpravaZdůvodnění
17/4Čím nejpřesněji nahradíš slovo zvýrazněné v 1. odstavci ukázky 1?Upřesnění zadání tak, aby bylo zcela jednoznačné.
LITERÁRNÍ VÝCHOVAStrana/ÚlohaÚpravaZdůvodnění
25/5a) dialog
b) přímou řeč
c) nepřímou řeč
d) citaci
Úloha nemá v původní podobě řešení, protože ukázka obsahuje i nepřímou řeč.
25/6a) příslovíŽáci sice dokážou vybrat očekávanou odpověď, ale správná odpověď je „přísloví“.

A TEĎ HURÁ ZPÁTKY NA VÝBĚR TESTU